دانشکده ریاضی- دانش آموختگان ممتاز
دانشجوی نمونه کشوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دانشجویان نمونه کشوری

نام دانشجو

سال انتخاب

مقطع تحصیلی

سعید سهرابی

1388

دکترا

کاظم نوری هفت چشمه

1389

دکترا

سمیه سعیدی نژاد

1390

دکترا

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.10974.24432.fa
برگشت به اصل مطلب