دانشکده ریاضی- کارشناسی
کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

      اساتید مشاور سال 1393 و1394

 AWT IMAGE

دکتر سمانه مشهدی

ریاضیان و کاربردها

1393

  AWT IMAGE


دکتر اسدالله آقاجانی
ریاضیات و کاربردها
1394 

برنامه امتحانات 

 آمار دانشجویان

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.11046.20110.fa
برگشت به اصل مطلب