دانشکده ریاضی- مدیران گروه
مدیران گروه کاربردی و محض

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 دکتر محمدباقرقائمی

مدیر گروه محض  

تلفن :  73225412 داخلی 5412

دفتر دانشکده: خانم خانعلیزاده - داخلی 5400

ایمیلmghaemi AT iust.ac.ir

وب سایت:webpages.iust.ac.ir/mghaemi

دکتر تورج نیک آزاد

مدیر گروه کاربردی

تلفن: 73225409 داخلی 5409

دفتر دانشکده: خانم خانعلیزاده - داخلی 5400

ایمل:tnikazad AT iust.ac.ir

وب سایت: webpages.iust.ac.ir/tnikazad

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.2472.2352.fa
برگشت به اصل مطلب