دانشکده ریاضی- لینکها
لینکها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

      لینکها   • سایتهایی که مقالات پیش از چاپ را در اختیار قرار می دهند
  • دانشکده های دانشگاه علم و صنعت ایران
  • دانشگاه های کشور


سایتهایی که مقالات پیش از چاپ را در اختیار قرار می دهندFront for the Mathematics ArXiv
URL: http://front.math.ucdavis.edu
Email Contact: comments@front.math.ucdavis.edu


MPRESS/MathNet.preprints
URL: http://MathNet.preprints.org
Email Contact: judith@mathematik.uni-osnabrueck.de


Preprints from Austria-Bavaria
URL: http://www-lit.mathematik.tu-muenchen.de/Harvest/brokers/JABaPub
Email Contact: kaplan@mathematik.tu-muenchen.de


Preprints from France
URL: http://mathdoc.ujf-grenoble.fr/Harvest/brokers/prepub/query.html#math-prepub
Email Contact: Elizabeth.Cherhal@ujf-grenoble.fr


Preprints from Germany
URL: http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/harvest/brokers/MathN
Email Contact: judith@mathematik.uni-osnabrueck.de

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.5132.5579.fa
برگشت به اصل مطلب