دانشکده ریاضی- کارمندان
کارمندان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارمندان دانشکده

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل

شراره خانعلیزاده

مسول دفتر

5400

mathiust.ac.ir

هاجر یختیاری

مسول مالی

5422

bakhtiyarihiust.ac.ir

حوزه اموزش

محسن چمنی

کارشناس دروس سرویسی و جمعدار

5417


chamaniiust.ac.ir

سارا کاویانی

کارشناس آموزش کارشناسی

5410

kavianiiust.ac.ir

محمد جعفرپوریان

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

5405

pourianiust.ac.ir

حوزه پژوهش

شبنم طالع

کارشناس امور پژوهش

5408

shtaleiust.ac.ir

مسول سایت کارشناسی

مسول سایت کارشناسی ارشد

5413

خدمات

مهدی سعیدی

خدمات

 ----

 ---------

احمد ذاکرنیا

خدمات

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.5950.6854.fa
برگشت به اصل مطلب