دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- دکتر زهره مستقیم
دکتر زهره مستقیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/19 | 
 
دکتر زهره مستقیم، استادیار

نظریه گروه‌ها
ترکیبیات
نظریه اعداد

                                                      
 ایمیل: mostaghim(At)iust.ac.ir
 تلفن: ۷۳۲۲۵۴۲۵ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۲۵
 فاکس: ۷۷۲۴۰۳۰۲  (۹۸۲۱+)
 کدپستی: ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴
 آدرس:تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و
      صنعت ایران
 آدرس وب سایت : http://webpages.iust.ac.ir/mostaghim
 آزمایشگاه مجازی
 آزمایشگاه پژوهشی
 Scopus
 Scholar
 Researchgate   

    

  تحصیلات | افتخارات | زمینه های تحقیقاتی | مسئولیت های اجرایی | تالیفات | آزمایشگاه تحقیقاتی | تجارب آموزشی | سوابق تدریس دانشگاهی    

  دکترای ریاضی محض، رشته تحصیلی جبر(نظریه گروه‌ها)، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.

 کارشناسی ارشد ریاضی محض، رشته تحصیلی جبر، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.

 کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۶۷.

 
  دانشجوی برتر در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ریاضی محض سال ۱۳۶۸.
 

 دانشجوی برتر در آزمون ورودی دکتری ریاضی محض سال ۱۳۷۱، دانشگاه تهران.
 

 اعطای بورس تحصیلی از طرف وزارت علوم، تحقیقات وفن‌آوری در دوره کارشناسی ارشد.
 

 اعطای بورس تحصیلی از طرف وزارت علوم، تحقیقات وفن‌آوری در دوره دکتری.
 

 

  نظریه گروه‌ها

  ترکیبیات

  نظریه اعداد
 
 

 
مدیر گروه ریاضی محض دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۴-۱۳۹۰
 
  

 

 
 
۱. On the character table of the group of the form GL۷ (۲).<τ> where τ is the transpose-inverse involution. The ۲۹th Annual Iranian Mathematics Conference, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, March ۱۹۹۸.
۲. Hadamard abelian ۲-groups. The ۱۰th Iranian National Seminar in Algebra,University of  Kordestan, Sanandaj, Iran, October ۱۹۹۸.
۳. Some results on Hadamard abelian ۲-groups. The ۱۲th Iranian National Seminar in Algebra, Shahid Behesti University,Tehran, Iran, March ۲۰۰۰.
۴. Classification in terms of degrees of irreducible characters. The ۳۴th Annual Iranian Mathematics Conference, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran, September ۲۰۰۳.
۵. Strong and weak conditions on normal subgroups. The ۱۶th Iranian National Seminar in Algebra, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran, November ۲۰۰۴.
۶. C-normality of groups .The ۳۵th  Annual Iranian Mathematics Conference, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran, January ۲۰۰۵.
۷. On C-normal subgroups of some classes of finite groups. Groups St. Andrews ۲۰۰۵,University of St. Andrews, St. Andrews , Scotland, August ۲۰۰۵.
۸. A note on  p-groups with nonabelian quotients. The ۳۶th Annual Iranian Mathematics Conference, Yazd University, Yazd, Iran, September ۲۰۰۵.
۹. On  z-permutability of subgroups. The ۱۷th Iranian National Seminar in Algebra, University of Sistan &  Baluchestan, Zahedan, March ۲۰۰۶.
۱۰. A note on Hadamard abelian ۲-groups. International Congress of Mathematicians (ICM ۲۰۰۶),Madrid, Spain, August ۲۰۰۶.
۱۱. A note on z-permutable subgroups . The ۳۸th Annual Iranian Mathematics Conference , University of  Zanjan, Zanjan, Iran, September ۲۰۰۷.
۱۲. On Hadamard  property of ۲-groups with special conditions on normal subgroups. The Third International Conference on Mathematical Sciences, UAE University, UAE, March ۲۰۰۸
۱۳. A note on product of characters . The ۱۹th Iranian National Seminar in Algebra , Semnan University, Semnan, Iran, March ۲۰۰۸.
۱۴. Some results on products of characters. The ۳۹th Annual Iranian Mathematics Conference , Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran, August ۲۰۰۸.
۱۵. On products of  conjugacy in some classes of finite groups. Two Days Group Theory Seminar, Isfahan University, Isfahan, Iran, March ۲۰۰۹.
۱۶. Some results on products of conjugacy classes. International Conference of Mathematical Sciences, Maltepe University, Istanbul, Turkey, August ۲۰۰۹.
۱۷. The influence of z-permutability of some subgroups of a finite group. The ۴۰th Annual Iranian Mathematics Conference, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, August ۲۰۰۹.
۱۸. A note on C-normal subgroups of finite groups . Group Theory  Conference, Ferdowsi University of Mashhad ,Mashhad, Iran, March ۲۰۱۰.
۱۹. Some results on C-normal subgroups of finite groups. The ۲۱ Iranian National Seminar in Algebra, Tabriz University, Tabriz, Iran,  November ۲۰۱۰.
۲۰. Special conditions on normal subgroups. The First Biennial International Group Theory Conference ۲۰۱۱, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor, Malaysia , February ۲۰۱۱.
۲۱. Efficient dominating sets in ladder graph. Third Algebraic Combinatorics Conference of Iran ۲۰۱۱, Isfahan University, Isfahan, Iran, February ۲۰۱۱.
۲۲. Some results on the number of centralizers in finite groups. Third Conference  and Workshop on Group Theory, University of Tehran, Tehran, Iran ,March ۲۰۱۱.
۲۳. Some results on Z-permutable subgroups. Finite Groups and Their Automorphisms, Bogazici University, Istanbul, June ۲۰۱۱.
۲۴. A note on independence number of a graph related to conjugacy classes of groups, Fourth  Algebraic Combinatorics Conference of Iran ۲۰۱۱, November ۲۰۱۱.
۲۵. Some results on conjugacy class graphs, Fourth Group Theory Conference of Iran, Payam Noor University of Isfahan, Isfahan, Iran, March  ۲۰۱۲ .
۲۶. The influence of c-normality of some subgroups in finite groups, The Fourth International Conference on Mathematical Sciences, UAE University, UAE, March ۲۰۱۲.
۲۷. A note on conjugacy class graphs, ۵th Conference on Algebraic Combinatorics and Graph Theory, University of Kashan, Kashan, Iran, July ۲۰۱۲.
۲۸.  Some results on conjugacy class graphs of p-singular elements, ۵th Conference on Algebraic Combinatorics and Graph Theory, University of Kashan, Kashan, Iran, July ۲۰۱۲.
۲۹. A note on conjugacy classes of finite non-soluble groups, Fifth International Group Theory Conference, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Iran, March ۲۰۱۳.
۳۰. Some properties of conjugacy class graphs, ۶th Algebraic Combinatorics Conference of Iran, University of Mazandaran, Babolsar, Iran, October ۲۰۱۳.
۳۱. Non-abelian finite simple groups with a bounded number of centralizers, ۲۳th Iranian Algebra Seminar, Faculty of Computer and Mathematics, Khansar, Iran, November ۲۰۱۳.
۳۲. An algorithm for calculating spheres in some families of Cayley graphs, ۲۴th Iranian Algebra Seminar, Kharazmi University, Tehran, Iran, November ۲۰۱۴.
۳۳. Some properties of graph related to conjugacy classes of special linear group SL_n(F), The First Conference on Computational Group Theory, Computational  Number Theory and Applications, University of Kashan, Kashan, Iran, December ۲۰۱۴.
۳۴. C-normal subgroups in some classes of finite p-groups, ۳rd Biannual International Group Theory Conference, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, January ۲۰۱۵.
۳۵. The subgroup generated by small conjugacy classes. The ۴۶th Annual Iranian Mathematics Conference, Yazd University, Yazd, Iran, August ۲۰۱۵.
۳۶. Representing a permutation by the minimum number of ۳-cycles and ۴-cycles, The ۸th International Group Theory Conference, Tabriz University, Tabriz, Iran, March  ۲۰۱۶.
۳۷. A note on conjugacy class graphs of p- singular elements, ۴rd Biannual International Group Theory Conference, UTM, Kuala Lumpur, Malaysia, January ۲۰۱۷.
۳۸. On maximal non-self centralizing subgroups, The ۹th International Group Theory Conference, Khashan University, Khashan, Iran, February ۲۰۱۷.
۳۹. The subgroup generated by small conjugacy classes. The ۴۸th Annual Iranian Mathematics Conference, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, August ۲۰۱۷.
۴۰. On finite groups whose self-centralizing subgroups are normal, The ۱۰th International Group Theory Conference, Kharazmi University, Tehran, Iran, February ۲۰۱۸.
۴۱. On  groups whose self-centralizing subgroups are either normal or self-centralizing, The ۴۹th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran University of Science and Technology,Tehran, Iran, August ۲۰۱۸.
۴۲. A note on the divisibility graph for minimal non-metacyclic p-groups, The ۱۱th International Group Theory Conference, Yazd University, Yazd, Iran. January ۲۰۱۹.
۴۳. C-normal subgroups in some classes of finite groups, The ۱۲th International Group Theory Conference, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. February ۲۰۲۰. 
۴۴. An investigation of the divisibility graph for some finite groups, The۱۳th International Group Theory Conference, Urmia University, Urmia, Iran. January ۲۰۲۱.
۴۵. Some results on divisibility graph in some classes of finite groups, The ۵۱th Annual Iranian Mathematics Conference, University of Kashan, Kashan, Iran, February ۲۰۲۱.
 
 


 آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی رمزنگاری و امنیت داده 
   
 


  ریاضیات عمومی ۱و۲و۳
    جبر ۱و ۲و ۳
    مبانی ریاضیات
    معادلات دیفرانسیل
    جبر خطی
    نظریه اعداد
    ریاضیات گسسته
    نظریه کد گذاری
    جبر پیشرفته
    گروه های متناهی
    گروه های نامتناهی
    گروه های جایگشتی
    گروه های خطی
    نظریه نمایش گروه ها
 
 


 استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۷۷. 
  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19583.67060.fa.html
برگشت به اصل مطلب