دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
 دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشکده بر اساس معدل نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شرح زیر است.
 
 
 دانشجویان رتبه اول کارشناسی ارشد دانشکده بر اساس معدل نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شرح زیر است.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.20009.71253.fa.html
برگشت به اصل مطلب